Затвори
Сайта се разработва....отваряне 01.10.2017
Безплатна доставка за София Hassle Free 30-Day Trail 50065 Продукта
НАЧАЛО

Общи Условия

Общи условия за ползване на www.paper.bg


Настоящият документ регламентира общите условия (условията за ползване) на www.paper.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние с търговец от този електронен магазин.

При извършване на поръчка през електронния магазин чрез e-mail на адрес sales@paper.bg или при поръчка, направена по телефона, клиентът доброволно и безусловно се съгласява с настоящите общи условия и след получаване на потвърждение на поръчката сключва договор за покупко-продажба от разстояние с „Пейпър софт“ ЕООД, ЕИК: 204117750.

 

 

1.Данни за продавача:

 

 

 

2. Дефиниции:

 

2.1. Купувач – лице над 18 години, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през сайта www.paper.bg.

2.2. Продавач – „Пейпър софт“ ЕООД или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на сайта www.paper.bg.

2.3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

2.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Пейпър софт“ ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на „Пейпър софт“ ЕООД намерението си за купуване на Стоки/Услуги през сайта www.paper.bg.

2.5.  Продукт – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през www.paper.bg.

2.6. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки/Услуги чрез сайта www.paper.bg, неразделна част от който са настоящите общи условия.

2.7. Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки/Услуги и изпращан по електронен път чрез електронна поща.

 

 

 

3. Общи разпоредби

 

3.1.   Общите условия на Продавача са задължителни за всички Клиенти на сайта www.paper.bg .

3.2.   Всяко използване на сайта www.paper.bg означава, че Клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно.

3.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

3.4.   Продавачът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия, Продавачът ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените на сайта www.paper.bg.

3.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта www.paper.bg се окажае недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7.   Продавачът уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта www.paper.bg, могат да бъдат промeнени от Продавача по всяко време.

3.9. Продавачът не носи отговорност ако няма възможност да достави поръчаните стоки или да предостави заявените услуги по обективни причини, включително, но не само, изчерпване на складовата наличност.

3.10. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез сайта www.paper.bg, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

3.11. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

 

 

4. Регистрация, поръчка и сключване на договор за покупко-продажба

 

4.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока/Услуга през сайта www.paper.bg  като направи Поръчка по електронен път или по телефона. Поръчки могат да правят всички клиенти, били те регистрирани в сайта или не. Чрез покупка или регистрацията в сайта Клиентите се съгласяват и приемат общите условия.

4.2. Регистрация в сайта www.paper.bg

За извършването на поръчка онлайн е необходимо клиентът да направи своя регистрация в сайта www.paper.bg. Процедурата по регистрация в сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от клиентите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрира клиентът, е необходимо да попълни регистрационен формуляр. При успешно приключване на регистрацията клиентът ще получи Електронно писмо (EMAIL), в което ще трябва да чрез кликване върху линк  да активира своя акаунт, след което ще може да влиза в създадения му в сайта клиентски профил и да използва пълната функционалност на сайта.

4.3. При извършване на поръчката онлайн:

За да бъде направена поръчка онлайн е необходимо клиентът да попълни формуляра за поръчка, като следва указаните стъпки в съответния ред. Клиентът може да прави Поръчки през сайта чрез добавяне на желаните Стоки/Услуги в количката за покупки и да завърши и изпрати съответната Поръчка. След завършване на поръчката, клиентът ще получи потвърдителен имейл. В рамките на 24 часа след изпращане на поръчката служител на “Пейпър СОФТ” ЕООД ще се свърже с клиента за уточняване на детайлите по направената поръчка. Поръчката се счита за валидна, само след телефонно и електронно потвърждение от страна на наш служител. Без телефонно и електронно потвърждение, поръчката, макар приключила всички онлайн стъпки, е невалидна и се счита за неприета. Статусът на поръчката може да бъде проследен в раздел  ПРОСЛЕДИ ПОРЪЧКА.

„Пейпър СОФТ“ ЕООД не носи отговорност и не търпи санкции и наказания, нито дължи обезщетение, ако поради независещи от фирмата причини, служител не се свърже и не потвърди поръчката.

4.4. При извършване на поръчка по телефона:

Клиентът може на направи поръчка на Стоки/Услуги на телефон: 089 977 2737. След извършване на поръчка по телефона, клиентът ще получи потвърждение на поръчката по електронната поща, която е предоставил при телефонния разговор с Продавача.

4.5. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на потвърждаване на конкретната поръчка по телефона от страна на служител на „Пейпър СОФТ“ ЕООД.

4.6. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Купувача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между двете страни. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки.

4.7. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение за Продавача.

4.8. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки, предлагани от Купувача в случай, че се откаже от Договора за покупко-продажба от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес: гр. София, п.к. 1111, район Слатина, ул. “АНДРЕЙ НИКОЛОВ”, бл. 20, ет. 3, ап. 2, като междувременно уведоми Продавача за това на телефон 0899 772 737 или на следния електронен адрес: sales@paper.bg.

 

 

 

5. Стоки и услуги

 

  Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина Стоки включително, но не само, технически характеристики, е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като „Пейпър СОФТ“ ЕООД не носи отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. Снимките са примерни и е възможно да не отговарят цветово или с друга характеристика на конкретния продукт.

 

 

 

 6. Цени

 

 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „Пейпър софт“ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки/услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която за град София е напълно безплатна и се осъществява в рамките на 72ч, освен в случаите, в които не е уговорено или указано друго за конкретна стока/услуга. 

 

 

 

7. Плащане

 

7.1. Купувачът може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока/услуга с наложен платеж – като предаде парите на куриера, при получаване на стоката/услугата. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума, включваща цената на стоката/услугата и цената на доставка, което се отбелязва в талона за приемно – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката, посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването талона за приемно – предаване, купувачът упълномощава куриера да предаде от негово име на „Пейпър СОФТ“ ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока/услуга.

    7.2. Плащане може да се извърши и с банков превод. След като е направена поръчката и в случай, че Купувачът получили телефонно потвърждение от служител на фирмата, следва да преведете съответната сума по банковата сметка, която Продавачът му предостави. Стоката/Услугата ще бъде доставена от куриер и Купувачът дължи да заплати цената на доставката на куриера, освен ако е уговорено друго.   

7.3. В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

7.4. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима и актуална информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Купувачът е съласен да получава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, Купувачът следва да се свърже с Продавача.

 

 

 

8. Доставка на стоките

 

8.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

8.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Продавачът ще извършва доставка на Стоки само на територията на България.

8.3. “ПЕЙПЪР СОФТ” ЕООД няма задължение за сглобяването на офис мебелите, а само за доставянето на  всички необходими за окомплектоването им части.

 

 

 

9. Гаранции

 

Продавачът предлага всички Стоки в сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

 

 

 

10. Прехвърляне на собствеността

 

Собствеността на Стоките се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 

 

11. Лични данни


11.1. С приемането на настоящите общи условия Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от „Пейпър СОФТ“ ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително дружества извършващи куриерски услуги, с маркетингови и рекламни цели и анализи на „Пейпър СОФТ“ ЕООД; участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Клиентът по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „Пейпър СОФТ“ ЕООД, както и целите на обработката и използването.

11.2. “Пейпър софт” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни съгласно изискванията на българското законодателство.

 

 

 

12. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.


12.1. Купувачът има право да се откаже от сключения от него договор в 14-дневен срок от доставка на Стоката. Основанието за отказа е чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Купувачътследва да уведоми писмено продавача за отказа в рамките на 14-дневния срок на следният имейл адрес:  sales@paper.bg, като задължително посочи, че връща стоката на разноски за своя сметка, както и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. При отказа от сключения договор Купувачът не дължи обезщетение или неустойка и не е нужно да посочва причина, поради която се отказва от сключения договор.

12.2. Купувачът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Купувачът е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора. Стоката следва да бъде върната на адреса на офиса на „Пейпър СОФТ“ ЕООД, находящ се в гр. София 1111; ул, Андрей Николов 20, ет 3.

12.3. Условие за отказа от договора е поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта й, както и тази на поставени от „Пейпър СОФТ“ ЕООД стикери.

12.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Купувача. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Купувача на „Пейпър СОФТ“ ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.  

 

 

 

13. Преглед на стоката/услугата. Рекламации

 

 13.1. При получаването на стоката/услугата Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, стоката/услугата се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката/услугата му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 13.2. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки/услуги се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София; 1111,ул. Андрей Николов 20, ет 3. Телефон за връзка 08999 72737.

 

 

 

14. Форсмажорни обстоятелства

 

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

 

 

15. Приложимо законодателство

 

Евентуалните спорове, възникнали между “Пейпър СОФТ” ЕООД и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или, ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд в град София.

 

TYVEKLecce PenПЛАСТХИМGlobal NotesMAXELLFABER CASTELLHAMAElfenDASNOBOLooney TunesArt Park